Source Translation
&About O &aplikaci
account účet
action činnost
addon doplněk
address bar adresní řádek
administrate spravovat
administrator správce
alert upozornění
always on top vždy navrchu
applet applet
application aplikace
apply použít
approve schválit
approved schváleno
archive archiv
argument argument
audit log kontrolní záznam
back zpět
backend podpůrná vrstva
badge odznak
billing předplatné
billing plan předplatné
binary binární soubor
bitrate datový tok (pro multimédia, např. údaj u MP3)
bold tučné
bookmark záložka
branch větev
browser prohlížeč
buffer vyrovnávací paměť
bug report oznámení o chybě
bug tracker bugtracker
burn vypálit
by default standardně
byte bajt
cache mezipaměť
cancel zrušit
channel kanál
check kontrola
checks kontroly
clear vymazat
close zavřít
component součást
Component list Seznam součástí
concept pojetí
configuration konfigurace
console konzole
context kontext
context menu kontextová nabídka
continuous průběžný
contribute přispět
When User Action Detail Object
4 weeks ago nijel Glossary added Weblate/Czech
značky
a month ago nijel Glossary added Weblate/Czech
oznámení
a month ago nijel Glossary added Weblate/Czech
selhavší
a month ago nijel Glossary added Weblate/Czech
osobní údaje
a month ago nijel Glossary added Weblate/Czech
odznak
a month ago nijel Glossary added Weblate/Czech
dar
a month ago nijel Glossary added Weblate/Czech
přispět
a month ago nijel Glossary updated Weblate/Czech
funkce
a month ago nijel Glossary added Weblate/Czech
průběžný
a month ago nijel Glossary updated Weblate/Czech
dary
Browse all glossary changes