Source Translation
access erişim
account hesap
active etkin
add ekle
afford gücü yetmek
all settlements tüm köyler
alliance ittifak
allied ittifakta
alvearies kovanlar
amount miktar
animals hayvanlar
apply uygula
back geri
balance bakiye
bar çubuk
beans tohumlar
boards paneller
boat sal
bricks tuğlalar
bug hata
build yapı
build menu yapı menüsü
build settlement yerleşim yeri inşa et
builder inşaatçı
building inşaat
built yapılı
button düğme
buy satın al
capacity kapasite
Captain's log Kaptan'ın günlüğü
cattle büyükbaş
change değiştir
charcoal odun kömürü
chat sohbet
check bak, doğrula, denetle
choose seç
citizens halk
clay kil
clay deposit kil birikintisi
click tıkla
close kapat
cloth kumaş
coast sahil
cocoa kakao
cocoa beans kakao çekirdekleri
collector toplayıcı
color renk
command komuta
community topluluk
companies şirketler