Source Translation
doctor läkare
education utbildning
empty tom
enabled aktiverad
ensure säkra / försäkra
entries poster
faith tro / religion
farm gård
feature funktion / kännetecken
fetch hämta
field fält
file fil
fire eld
fish fisk
fisher fiskare
food mat
forest skog
forum forum
found hittade
free fri
free trader fritt handelsfartyg
from time to time då och då
fulfill uppfylla
game spel
global global
graphics grafik
grow växa / öka / odla
happen hända
happiness lycka
happy lycklig
harvest skörd / skörda
help hjälp
herbs örter
hold håll / hålla
house hus
hunt jaga / jakt / jakten
icon ikon
idle inaktiv / overksam
in range inom räckvidd
in stock i lager
income inkomst
increase öka
information information
inhabitants invånare
inventory inventarie
iron järn
island ö
join hämta
key nyckel / tangent
lamb lamm

No matching activity found.

Browse all glossary changes