Source Translation
access åtkomst
account konto
active aktiv / verksam
add lägga till / addera
afford råd
amount mängd
animals djur
back tillbaka / bakåt
balance balans / saldo
bar bar
boards brädor
bug bugg
build bygg
build menu byggmeny
build settlement bygg bosättning
building byggnad
built byggd / byggt
button knapp
buy köp
Captain's log Kaptenens loggbok
cattle boskap / nötkreatur
change förändring
charcoal träkol
check kontrollera
choose välj / välja
citizens medborgare
clay lera
click klicka
close stäng
cloth tyg
coast kust
collector insamlare
color färg
command kommando
companies företag
completed färdigt
confectionery konfektyr
connect anslut
connection anslutning
construct byggnad
construction byggnad
consume konsumera / förbruka
contact kontakt
continue fortsätt
cost kostnad
creator skapare
cursor markör
decrease minska
default standard
description beskrivning

No matching activity found.

Browse all glossary changes