Source Translation
access åtkomst
account konto
active aktiv / verksam
add lägga till / addera
afford råd
amount mängd
animals djur
back tillbaka / bakåt
balance balans / saldo
bar bar
boards brädor
bug bugg
build bygg
build menu byggmeny
build settlement bygg bosättning
building byggnad
built byggd / byggt
button knapp
buy köp
Captain's log Kaptenens loggbok
cattle boskap / nötkreatur
change förändring
charcoal träkol
check kontrollera
choose välj / välja
When User Action Detail Object
No matching activity found.
Browse all glossary changes