Source Translation
account račun
active dejavno
add dodaj
animals žival
back nazaj
balance ravnovesje
boards lesene deske
build Izgradi
build menu meni gradnje
build settlement izgradi naselbino
building zgradba
built zgrajeno
buy kupi
Captain's log Kapitanov dnevnik
cattle živina
change spremeni
charcoal oglje
check preveri
choose izberite
citizens državljan
clay glina
click kliknite
cloth tkanina
coast obala
collector zbiralec
companies družbe
connect poveži
connection povezava
construct izgradnja
construction izgradnja
consume porabi
contact stik
continue nadaljuj
cost cena
decrease zmanjšaj
description opis
doctor zdravnik
education izobraževanje
faith vera
farm kmetija
feature zmožnost
field polje
fire ogenj
fish riba
fisher ribič
food hrana
forest gozd
forum forum
found najdeno
free prosto
When User Action Detail Object
No matching activity found.
Browse all glossary changes