Source Translation
account račun
active dejavno
add dodaj
animals žival
back nazaj
balance ravnovesje
boards lesene deske
build Izgradi
build menu meni gradnje
build settlement izgradi naselbino
building zgradba
built zgrajeno
buy kupi
Captain's log Kapitanov dnevnik
cattle živina
change spremeni
charcoal oglje
check preveri
choose izberite
citizens državljan
clay glina
click kliknite
cloth tkanina
coast obala
collector zbiralec
When User Action Detail Object
No matching activity found.
Browse all glossary changes