Source Translation
access dostęp
account konto
active aktywny
add dodaj
amount ilość
animals zwierzęta
apply potwierdź
back wróć
balance równowaga
bar sztabka
boards deski
boat łódź
bricks cegły
bug błąd
build buduj
build menu menu budowy
build settlement zbuduj osadę
building budowanie
built zbudowano
button przycisk
buy kup
Captain's log Dziennik kapitański
cattle bydło
change zmień
charcoal węgiel drzewny
chat chat
check sprawdzić
choose wybierz
citizens mieszkańcy
clay glina
click kliknij
close zamknij
cloth tkanina
coast wybrzeże
collector poborca
color kolor
command polecenie
companies firmy
completed ukończony/a/e
confectionery cukiernia
configuration konfiguracja
confirm potwierdź
connect połącz
connection połączenie
construct konstruuj
construction konstrukcja
consume konsumować
contact kontakt
continue wznów
corn kukurydza