Source Translation
access dostęp
account konto
active aktywny
add dodaj
amount ilość
animals zwierzęta
apply potwierdź
back wróć
balance równowaga
bar sztabka
boards deski
boat łódź
bricks cegły
bug błąd
build buduj
build menu menu budowy
build settlement zbuduj osadę
building budowanie
built zbudowano
button przycisk
buy kup
Captain's log Dziennik kapitański
cattle bydło
change zmień
charcoal węgiel drzewny