Source Translation
access toegang
account account
active actief
add toevoegen
afford veroorloven
AI players computerspelers
all settlements alle nederzettingen
alliance Alliantie
allied geallieerd
alvearies Bijenkorven
amount aantal
animals dieren
apply toepassen
back terug
balance balans
bar balk
barracks kazerne
beans Bonen
boards planken
boat boot
boat builder Scheepswerf
bricks bakstenen
bug Fout
build bouwen
build menu bouw menu
build settlement bouw nederzetting
builder bouwer
building gebouw
built gebouwd
button knop
buy kopen
capacity capaciteit
Captain's log Logboek
cattle vee
change veranderen
charcoal houtskool
chat Chat
check controle
choose kiezen
citizens burgers
clay klei
clay deposit Kleiafzetting
click klik
close sluiten
cloth kleren
coast kust
cocoa cacao
cocoa beans Cacaobonen
collector verzamelaar
color kleur