Source Translation
access acceso
account conta
active activo
add engadir
afford permitir
all settlements todos os asentamentos
alliance alianza
allied aliados
alvearies colmeas
amount cantidade
animals animais
apply aplicar
back atrás
balance saldo
bar bar
beans grans
boards táboas
boat barco
boat builder construtor de barcos
bricks tixolos
bug erro
build construír
build menu menú de construción
build settlement construír un asentamento
builder construtor
building edificio
built construído
button botón
buy mercar
capacity capacidade
Captain's log Bitácora do capitán
cattle gando
change cambiar
charcoal carbón
chat conversa
check comprobar
choose escoller
citizens cidadáns
clay arxila
clay deposit depósito de arxila
click premer
close pechar
cloth roupa
coast costa
cocoa cacao
cocoa beans grans de cacao
collector transportista
color cor
command orde
community comunidade
When User Action Detail Object
No matching activity found.
Browse all glossary changes