Source Translation
access acceso
account conta
active activo
add engadir
afford permitir
all settlements todos os asentamentos
alliance alianza
allied aliados
alvearies colmeas
amount cantidade
animals animais
apply aplicar
back atrás
balance saldo
bar bar
beans grans
boards táboas
boat barco
boat builder construtor de barcos
bricks tixolos
bug erro
build construír
build menu menú de construción
build settlement construír un asentamento
builder construtor
When User Action Detail Object
No matching activity found.
Browse all glossary changes