Source Translation
fisher fisker
food mad
forest skov
forum forum
found fundet
free gratis
free trader fri handel
from time to time fra tid til anden
fulfill opfylde
game spil
graphics grafik
grow vokse
happiness lykke
help hjælp
herbs urter
house hus
hunt jagt
icon ikon
in stock på lager
income indkomst
increase stigning
information oplysninger
inhabitants indbyggere
inventory opgørelse
iron jern
island ø
key nøgle
lamb lam
lamb wool lammeuld
leave orlov
left venstre
level niveau
liquor spiritus
load rød
location placering
log logbog
lumberjack skovhugger
main væsentligste
main square største torv
map kort
menu menu
minimap minimap
mode mode
money penge
mouse mus
move flytte
multiple flere
no nej
ore malm
overview oversigt

No matching activity found.

Browse all glossary changes