Source Translation
unknown neznámé
unsupported nepodporováno
upgrade vylepšit
user uživatel
valid platný
values hodnoty
version verze
village vesnice
visit návštěva
wait počkat
want to continue chtít pokračovat
war válka
warehouse obchodní přístav
weapon zbraň
wheel kolo
won vyhrál
wool vlna
world svět
written napsáno
wrong špatně
yields výnosy