Source Translation
companies společnosti
completed hotovo
condiments koření, ochucovadla
confectionery sladkosti
configuration konfigurace
configure nastavit
confirm potvrdit
connect spojit
connection spojení
construct postavit
construction výstavba
consume spotřebovat
contact kontakt
continue pokračování
corn kukuřice
cost cena
create vytvořit
created vytvořeno
creator tvůrce, autor
crops plodiny
cursor kurzor
decrease snížení
deer jelen
default výchozí
default settings výchozí nastavení
delete smazat
deposit uložit, vklad, naleziště
description popis
details podrobnosti
diplomacy diplomacie
directory složka, adresář
disease nemoc, choroba
displayed zobrazeno
doctor lékař
drag táhnout, přesunout
education vzdělání
empty prázdný
enabled povoleno
ensure zajistit
enter vložit, vejít, enter
entered vešel
entries položky
error chyba
existing existující
expenses výdaje, náklady
faith víra
fallback záložní, náhradní
farm farma
feature vlastnost
fetch získat, stáhnout
ldoktor

Glossary added

Unknown HorizonsCzech

úrovní
2 years ago
shamanjanek

Glossary added

Unknown HorizonsCzech

deník
3 years ago
shamanjanek

Glossary added

Unknown HorizonsCzech

obyvatel
3 years ago
Browse all glossary changes