Source Translation
access přístup
account účet
active aktivní
add přidat
afford dovolit si
all settlements všechny osady
alliance spojenectví
allied spojenecký
alvearies včelíny, úly
amount množství
animals zvířata
apply použít
back zpět
balance bilance
bar sloupec, indikátor
beans fazole
boards nástěnka
boat loďka
boat builder stavitel lodí
bricks cihly
bug chyba
build postavit
build menu stavební menu
build settlement postavit osadu
builder stavitel
building budova
built postavený
button tlačítko
buy koupit
capacity kapacita
Captain's log Lodní deník
cattle skot
change změna
charcoal dřevěné uhlí
chat konverzace
check zkontrolovat / kontrol
choose vybrat
citizens občané
clay jíl
clay deposit ložisko jílu
click klik
close zavřít
cloth látka
coast pobřeží
cocoa kakao
cocoa beans kakaové boby
collector nosič
color barva
command příkaz
community komunita