Source Translation
access přístup
account účet
active aktivní
add přidat
afford dovolit si
all settlements všechny osady
alliance spojenectví
allied spojenecký
alvearies včelíny, úly
amount množství
animals zvířata
apply použít
back zpět
balance bilance
bar sloupec, indikátor
beans fazole
boards nástěnka
boat loďka
boat builder stavitel lodí
bricks cihly
bug chyba
build postavit
build menu stavební menu
build settlement postavit osadu
builder stavitel