Source Translation
account сметка
active активен
add добави
animals животни
back върни
balance баланс
boards дъски
build построй
build menu меню за строеж
build settlement построй колония
building сграда
built построен
buy купи
Captain's log Записки на капитана
cattle добитък
change промени
charcoal дървени въглища
check провери
choose избери
citizens гражданин
clay глина
click натисни
cloth плат
coast бряг
collector събирач