Source Translation
abort durdur, iptal et
about hakkında, yaklaşık, dair
absolute mutlak
abstract özet
accelerator hızlandırıcı
accent vurgu
accept kabul et
access erişim
accessibility erişebilirlik
accessory donatı
account hesap
accuracy doğruluk
acquire edinmek
acronym kısaltma
across karşısında, üstünden
action eylem
activate etkinleştir
active etkin
activity etkinlik
adapter bağdaştırıcı
add ekle
address adres
adjust ayarla
administration yönetim
administrator yönetici
advanced gelişmiş
agent aracı
agree kabul etme
agreement anlaşma
alarm alarm
alert uyarı
algorithm algoritma
alias rumuz, kod adı, örtüşen
aliasing örtüşme
align hizala
alignment hizalama
allow izin ver
alphanumeric alfanümerik
alternative diğer
amount miktar
analysis çözümleme
anchor sabitleyici
angle açı
animate canlandır
animation canlandırma
announce duyurma
announcement duyuru
anonymous isimsiz
anti virus anti virüs
anti-aliasing örtüşme önleme
When User Action Detail Object
a year ago BouRock Glossary updated phpMyAdmin/Turkish
girişim, çalışmak, denemek
2 years ago BouRock Glossary added phpMyAdmin/Turkish
atlatma
3 years ago BouRock Glossary added phpMyAdmin/Turkish
yetersiz
3 years ago BouRock Glossary added phpMyAdmin/Turkish
önlemek, engellemek
3 years ago BouRock Glossary added phpMyAdmin/Turkish
internet hizmet sağlayıcı
3 years ago BouRock Glossary updated phpMyAdmin/Turkish
derleme dışı bırakma
3 years ago BouRock Glossary added phpMyAdmin/Turkish
derleme dışı bırakıldı
3 years ago BouRock Glossary added phpMyAdmin/Turkish
derleme dışı bırakmak
3 years ago BouRock Glossary added phpMyAdmin/Turkish
derleme dışı bırakmak
3 years ago BouRock Glossary added phpMyAdmin/Turkish
karmaşık
Browse all glossary changes