Source Translation
A1 - Bilgilendirme! Lütfen alışılmış bilgisayar terimlerini sözlükten birebir çevirmeyin.
About Hakkında
action eylem
Address Adres
Analyzing Çözümleme
anchor çapa
Anim Animasyon
Animation Animasyon
anyway yine de
argument argüman
asset varlık
Attach İliştir, Tuttur, Ekle
Auto Otomatik
Autoload Otomatik-yükle
Bake Pişir
Binding Bağlayıcı
Bit Mask Bit Maskesi
Brief Kısa
Bug Kusur
buit-in gömülü
Button Düğme, Dokunaç
Category Kategori
Center Merkez
Class Sınıf
Clean-Up temizlik yap
clipboard pano
Col Sütun
Collision Çarpışma
Column Sütun
Convex Dışbükey
Coordinate Konaç
Copy Kopyala
Cursor İmleç
custom özel
Debug Hata Ayıklama
Debugger Hata Ayıklayıcı
default varsayılan
Degree Düzey, Aşama, Kerte
Dependencies Bağımlılıklar
Dependency Bağımlılık
Deploy Dağıt
Directory Dizin
Disk Disk
dock Dok
documentation belgeler
Duplicate Çoğalt
Editor Düzenleyici
emission emisyon
Emitter Yayıcı
engine motor