Source Translation
3D shading ombreig en 3D
abnormal termination fi anormal
abort interrupció
abort, to interrompre
aborted interromput -uda
abortion interrupció
about quant a
above més amunt, a sobre, abans
accelerator (tecla de) drecera
accept, to acceptar
acceptable use policy normes d'ús
access accés
access code contrasenya
access control control d'accés
access key contrasenya
access permission permís d'accés
access time temps d'accés
access, to accedir
account compte
account name nom de compte
account policy política de comptes
accrued interest interès acumulat
acknowledgement justificant de recepció || agraïments (m pl)
acronym acrònim
action acció
activate, to activar
ad anunci
ad banner bàner
adapt, to adaptar
adaptation adaptació
adapter adaptador
adapter dongle motxilla
add afegir
add, to afegir
add-in complement
add-on complement
address adreça
address bar barra d'adreces
address book llibreta d'adreces
advanced avançat -ada
advanced search cerca avançada
advert, advertisement anunci
advertising publicitari -ària
advertising banner bàner
advisor guia
adware programari de publicitat
again tornar a..., ...de nou, ...una altra vegada
alert (missatge d') avís || atenció (f)
alert, to avisar
algorithm algorisme, algoritme