Language Words
Chinese (Simplified) 0
Czech 0
Danish 0
Dutch 0
English 0
Estonian 1
French 0
German 0
Italian 0
Norwegian Bokmål 0
Romanian 0
Russian 0
Sardinian 0
Slovenian 0
Spanish 0
Swedish 0