None

Committed changes

WinCompose / masterSwedish

Committed changes 2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Compose
CKomposeition
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

If set, any compose sequence will be cancelled after a certain delay if no keyboard activity is detected.
Om markerat, kommer alla CKompose-itionssekvenser avbrytas efter en viss fördröjning om ingen tangentbordsaktivitet upptäcks.
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

If enabled, all compose keys will be treated as Compose in a sequence. By default, only the first pressed key will act as Compose, and alternate compose keys will keep their original role.
Om markerat kommer alla CKomposeition-tangenter behandlas som CKomposeition i en sekvens. Som standard kommer endast den tangent som trycks på först att agera som CKomposeition medan alternativa CKomposeition-tangenter behåller sina ursprungliga roller.
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Alternate compose key is always Compose
Alternativ CKomposeition-tangent är alltid CKomposeition
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Please press a key to use as your compose key.
Var vänlig att tryck på en tangent för att använda denna som din CKomposeition-tangent.
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

If Caps Lock is used as the compose key, the original behaviour of the key becomes unavailable. This feature allows to turn Caps Lock off by pressing the Shift key.
Om Caps Lock används som CKomposeition-tangent kommer tangentens ursprungliga beteende att bli otillgängligt. Denna funktion låter dig stänga av Caps Lock genom att trycka på Skift-tangenten.
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

If Caps Lock is used as the compose key, the original behaviour of the key becomes unavailable. This feature allows to turn Caps Lock on by pressing both Shift keys simultaneously.
Om Caps Lock används som CKomposeition-tangent kommer tangentens ursprungliga beteende att bli otillgängligt. Denna funktion låter dig slå på Caps Lock genom att trycka på båda Skift-tangenterna samtidigt.
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

This tells WinCompose to make a best effort to retain the original key’s behaviour. For instance, the Alt-Tab shortcut will still work even if Alt is used as the compose key.
Detta säger till WinCompose att göra en ansträngning att behålla originaltangentens beteende. Till exempel skulle genvägen Alt-Tab fortfarande fungera även om Alt används som CKomposeition-tangent.
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Maintain original compose key behaviour
Upprätthåll ursprunglig beteende för CKomposeition-tangenten
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

If the entered sequence does not exist, discard all the characters that were typed. The default behaviour is to output the characters as if the compose key had not been used.
Om den angivna sekvensen inte existerar, förkasta alla tecken som matats in. Standardbeteendet är att mata ut tecknen som om CKomposeition-tangenten inte hade använts.
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Enable Unicode input for all characters, even those with no compose sequence defined. For instance, the following sequence will output character U+1A3F: Compose U 1 A 3 F Enter
Aktivera Unicode-inmatning för alla tecken, även de som saknar definierad komponeringssekvens. Till exempel kommer följande sekvens att mata ut tecknet U+1A3F: CKomposering U 1 A 3 F Enter
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Select the key that should act as the Compose key.
Välj tangenten som ska fungera som CKomposeition-tangent.
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Compose Key:
CKomposeition-tangent:
2 months ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Try to swap the keys of a two-key sequence. For instance, if Compose E A is not a valid sequence, try Compose A E instead.
Försök byta plats på tangenterna i en sekvens med två tangenter. Exempelvis om CKomposeition E A är en ogiltig sekvens prova CKomposeition A E istället.
2 months ago
greywatcher

New translation

WinCompose / masterSwedish

If set, any compose sequence will be cancelled after a certain delay if no keyboard activity is detected.
Om markerat, kommer alla Compose-sekvenser avbrytas efter en viss fördröjning om ingen tangentbordsaktivitet upptäcks.
2 months ago
greywatcher

New translation

WinCompose / masterSwedish

Compose
KComposering
2 months ago
greywatcher

New translation

WinCompose / masterSwedish

If set, the corresponding keyboard LED will be lit when a compose sequence is in progress.
Om markerat kommer korresponderande tangentbordslampa lysa när sekvensen pågår.
2 months ago
greywatcher

New translation

WinCompose / masterSwedish

Keyboard LED
Tangentbordslampa
2 months ago
sam@hocevar.net

New string to translate

WinCompose / masterSwedish

New string to translate 3 months ago

Search