English Lithuanian
ZFS pool %s, volume %s ZFS tomų grupė %s, tomas %s
DASD %s (%s) LPĮ %s (%s)
DASD %s (%s), partition #%s LPĮ %s (%s), %s-asis skirsnis
Reserved BIOS boot area Rezervinė BIOS įkelties sritis
biosgrub biosgrub
Your boot partition has not been configured with the ext2 file system. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use the ext2 file system. Paleidimo skaidiniui nebuvo pasirinkta ext2 failų sistema. Tai būtina, kad Jūsų kompiuteris galėtų paleisti operacinę sistemą. Grįžkite atgal ir pasirinkite ext2 failų sistemą.
Your boot partition is not located on the first partition of your hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use your first partition as a boot partition. Paleidimo skaidinys nėra pirmajame Jūsų kietojo disko skaidinyje. Tai būtina, kad kompiuteris galėtų paleisti operacinę sistemą. Grįžkite atgal ir kaip paleidimo skaidinį pasirinkite pirmąjį skaidinį.
ctc: Channel to Channel (CTC) or ESCON connection ctc: Channel to Channel (CTC) arba ESCON jungtis
qeth: OSA-Express in QDIO mode / HiperSockets qeth: OSA-Express inQDIO režime / HiperSockets
iucv: Inter-User Communication Vehicle - available for VM guests only iucv: Inter-User Communication Vehicle - tik VM svečiams
virtio: KVM VirtIO virtio: KVM VirtIO
Network device type: Tinklo įrenginio tipas:
Please choose the type of your primary network interface that you will need for installing the Debian system (via NFS or HTTP). Only the listed devices are supported. Pasirinkite pagrindinio tinklo įrenginio tipą, kurį naudosite „Debian“ diegimui (per NFS ar HTTP). Tik nurodyti įrenginiai yra palaikomi.
CTC read device: CTC skaitymo įrenginys:
The following device numbers might belong to CTC or ESCON connections. Šitie įrenginių numeriai gali priklausyti CTC ar ESCON jungtims.
CTC write device: CTC rašymo įrenginys:
Do you accept this configuration? Ar sutinkate su šia konfigūracija?
The configured parameters are:
read channel = ${device_read}
write channel = ${device_write}
protocol = ${protocol}
Sukonfigūruoti parametrai:
read channel = ${device_read}
write channel = ${device_write}
protocol = ${protocol}
No CTC or ESCON connections CTC ar ESCON jungčių nėra
Please make sure that you have set them up correctly. Įsitikinkite, kad teisingai jas nustatėte.